طبقه لابی

رستوران

طبقه همکف

فروشگاه / رستوران

طبقه اول

باشگاه ورزشی

طبقه دوم

رستوران